Användarvillkor

mindburps användarvillkor för gratiskonto

Giltig från: 28 maj 2022

Tack för att du valt mindburp!

Dessa allmänna villkor gäller för tjänsten mindburp (”Tjänsten”) som är en digital tjänst som tillhandahålls kostnadsfritt till privatpersoner av Burp Empire AB ("Burp Empire" eller "vi"). Genom att registrera ett användarkonto för Tjänsten ingår du som privatperson (”Kund”) ett bindande avtal med Burp Empire som innefattar dessa allmänna villkor (”Avtalet”).

Observera att detta Avtal avser en kostnadsfri version av tjänsten mindburp och att ingen avgift kommer att tas ut för användning av Tjänsten. Inom snar framtid kommer du erbjudas möjligheten att uppgradera ditt konto från den kostnadsfria versionen till vår betalda tjänst mindburp Pro som är en utökad version av Tjänsten. I samband med en uppgradering kommer du att behöva godkänna ett nytt avtal för den betalda tjänsten Team och detta Avtal upphör då att gälla.

Den aktuella versionen av dessa användarvillkor finns alltid tillgänglig på mindburps hemsida.

Användare

För att vara berättigad att ingå detta Avtal och skapa ett användarkonto hos Burp Empire måste du vara minst 18 år gammal och/eller vara behörig att ingå avtal enligt nationell lag där Tjänsten görs tillgänglig för dig. Vidare måste du vid ingående av detta Avtal och skapande av ett användarkonto förse Burp Empire med korrekt information.

Tjänstens funktioner och driftskompabilitet

Huvudsakliga egenskaper: mindburp är en löpande digital onlinetjänst.

Språk: Svenska / engelska

Åtkomsttyp: åtkomst via internet.

Uppdateringar: regelbundna uppdateringar som förbättrar stabilitet och funktionen.

Påminnelser: du kan välja att slå på påminnelser via e-post, web push eller "in-app".

Internetanslutning: krävs för användning av Tjänsten.

Spårning: vi behandlar information om din användning av produkten i syfte att vidareutveckla Tjänsten.

Geografisk begränsning: ingen.

Övriga begränsningar: Javascript behöver vara påslaget i din webbläsare för att kunna använda tjänsten

Driftskompabilitet med maskin och programvara: kan användas via PC, Mac, smartphones och surfplattor.

Tekniska skyddsåtgärder: Vi och våra samarbetspartners använder åtkomstskydd, filtrering och kryptering för att säkra ditt innehåll i vår tjänst.

Upplåtelse av rättigheter

Samtliga rättigheter hänförliga till Tjänsten, Tjänstens mjukvara och Tjänstens innehåll, inklusive upphovsrätt, varumärkesrätt och alla andra immateriella rättigheter som hänför sig till utveckling av Tjänsten och dess mjukvara, sammanställande av innehållet i Tjänsten samt enskilt material i Tjänsten, ägs med full äganderätt och fri förfoganderätt av Burp Empire. Med innehåll avses inte innehåll som Kund laddar upp och lagrar i Tjänsten (se ”Ditt innehåll i vår tjänst” nedan).

Som Kund får du en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig licens att använda Tjänsten i privat syfte (”Licens”). Du får inte kopiera, ändra, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av vår Tjänst eller inkluderad mjukvara, ej heller får du dekompilera eller försöka att utvinna källkod ur mjukvara, såvida inte lagstiftningen förbjuder sådana restriktioner, eller att du har vårt skriftliga medgivande.

Användare lovar och accepterar att inte använda Tjänsten och dess innehåll för andra syften än privata och i synnerhet inte för kommersiella syften utan Burp Empires skriftliga medgivande. Användarkontot är personligt och får ej användas, överlåtas eller delas med en annan person än Kunden.

Vår Tjänst kan komma att visa vissa logotyper, varumärken eller varumärkesmaterial som inte ägs av Burp Empire. För denna typ av innehåll ligger hela ansvaret hos den entitet som gör det tillgängligt.

Ditt innehåll i vår Tjänst

Vår Tjänst tillåter dig att ladda upp, ladda ned och lagra innehåll, inklusive men inte begränsat till information, text, filer eller annat material ("Innehåll"). Du behåller ägarskap till alla immateriella rättigheter som du har i detta Innehåll. När du laddar upp, lagrar, skickar eller mottager Innehåll till eller genom vår Tjänst, ger du Burp Empire och dess samarbetspartners tillstånd att för din räkning lagra, ladda upp och ladda ned detta Innehåll i syftet att tillhandahålla Tjänsten begränsat till dig och din användning av Innehållet. Vi reserverar rätten att när som helst, men utan skyldighet till att, ta bort eller neka till att distribuera vilket Innehåll som helst genom Tjänsten, inklusive ditt Innehåll.

Vid uppgradering till tjänsten Pro upphör detta Avtal att gälla och ditt befintliga Innehåll och användare flyttas till den betalda versionen Pro.

Mjukvara i vår Tjänst

När Tjänsten kräver eller inkluderar nedladdningsbar mjukvara, kan mjukvaran komma att uppdateras automatiskt på din enhet, så snart nya funktioner blir tillgängliga för dig. Vissa plattformar kan låta dig justera dina automatiska uppdateringsinställningar.

API

Du har åtkomst till din Tjänsts data via applikationsprogrammerings-gränssnittet ("API"). Genom att använda API:et, är du automatiskt förpliktigad att följa Avtalet.

Underhåll och uppdateringar

Burp Empire har rätt att under avtalstiden helt eller delvis stänga ned Tjänsten för att utföra uppdateringar, underhåll eller annan liknande åtgärd. Burp Empire kommer att i möjligaste mån informera Kund före underhåll och uppdateringar sker.

Användning av vår Tjänst

Du måste följa de policys som finns tillgängliga för dig i Tjänsten. Du får bara använda vår Tjänst så som lagen tillåter och i enlighet med detta Avtal. Burp Empire kan komma att undersöka och/eller tillfälligt stänga av eller säga upp vår Tjänst till dig när som helst, om vi finner att din användning av vår Tjänst bryter mot villkoren i detta Avtal, tillämplig lagstiftning och/eller våra policys.

Du får inte missbruka och/eller felaktigt använda vår Tjänst, inklusive men ej begränsat till att göra följande saker:

  • använda vår Tjänst vid all form av olagliga syften eller aktiviteter;
  • ladda upp sådant innehåll till Tjänsten som bryter mot tillämplig lagstiftning, inklusive men ej begränsat till, upphovsrätten till skyddad egendom och publicitetslagar;
  • skicka ut oönskade kampanjer eller reklamutskick;
  • uppträda på ett sådant sätt som kan uppfattas som hotfullt eller bedrägligt;
  • ta dig in i eller manipulera Tjänstens serversystem;
  • störa eller förstöra åtkomsten för någon av våra användare, nätverksvärd eller nätverk;
  • missbruka eller skicka in överdriven mängd av förfrågningar via API:et till Tjänsten.

Burp Empire kommer, efter eget gottfinnande, att avgöra vad som är missbruk och/eller felaktigt användande av vår Tjänst.

Åtkomst till tjänsten

Tjänsten tillhandahålls från dagen då detta Avtal ingås under förutsättning att du har:

  • registrerat ett användarkonto och godkänt dessa villkor,
  • bekräftat din e-postadress,

Vid problem med åtkomst, vänligen kontakta Burp Empire genom att skicka ett elektroniskt meddelande till support@mindburp.se.

Avtalstid och uppsägning av Avtal

Detta Avtal gäller från dagen för Avtalets ingående och gäller tills vidare. Kund har rätt att när som helst säga upp detta Avtal i Tjänsten genom att under ”Mitt konto” klicka på ”Radera konto”.

Burp Empire förbehåller sig rätten att genom skriftlig underrättelse till Kund avsluta Tjänsten genom att avsluta användarkontot och säga upp Avtalet med omedelbar verkan om en Kund bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet eller mot författning, myndighetsbeslut, policys eller lämnade instruktioner.

Vid uppgradering till tjänsten Pro upphör detta Avtal att gälla och ditt befintliga Innehåll och användare flyttas till den betalda versionen Pro.

Ansvarsbegränsning

Kund ska ersätta Burp Empire för all skada, inklusive eventuella skadeståndsanspråk, som orsakats genom att Kunden agerat i strid med detta Avtal eller på annat sätt förfarit oaktsamt vid användning av Tjänsten.

Burp Empire ansvarar inte under några omständigheter för någon förlust eller skada (inklusive indirekta skador) som uppkommer till följd av användning eller utebliven användning av Tjänsten, enheter, tredjepartsapplikationer eller tredjepartsapplikationers innehåll. Burp Empire ansvarar inte gentemot annan än Kund (såsom exempelvis tredje man).

Burp Empire garanterar inte att Tjänsten fungerar utan avbrott eller fel. Det kan förekomma att Tjänsten helt eller delvis ligger nere till följd av uppdateringar, underhåll eller annan liknande åtgärd. Vidare så garanteras inte att Tjänsten kommer att vara felfri och att alla fel i Tjänsten kommer att rättas till. Burp Empire kan inte heller garantera att du som Kund kommer att uppnå dina förväntade eller avsedda mål genom att använda Tjänsten.

Kund ansvarar själv för all utrustning som krävs för att kunna använda Tjänsten (dator, programvara, telekommunikationssystem m.m.) liksom för de kommunikationskostnader som uppstår vid användning av Tjänsten.

Allt innehåll som laddas ned, laddas upp och/eller på annat sätt erhålls genom användandet av Tjänsten görs på egen risk och efter egen diskretion och du är ensamt ansvarig för all skada på din datorutrustning eller enhet, inklusive men ej begränsat till bärbara datorer, stationära datorer, surfplattor, smarta mobiltelefoner och smartklockor eller annan förlust av data som ett resultat av nedladdandet eller användandet av alla ovan nämnda materiel.

Integritetsskydd

Burp Empire värnar om sina Kunders integritet. För att kunna tillhandahålla tjänster och applikationen mindburp behandlar Burp Empire dina personuppgifter. Burp Empire behandlar även kontaktinformation i marknadsföringssyfte, för att administrera kundförhållandet och för att tillhandahålla support. Informationen används endast internt och av leverantörer som behandlar personuppgifter för Burp Empires räkning.

Läs vår personuppgiftspolicy för att ta del av hur Burp Empire som personuppgiftsansvarig kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetslagstiftning när du registrerar dig och använder vår Tjänst.

Vi använder oss även av Local storage för att hantera inloggning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter med hjälp av Local storage läs vår Cookie & Local storage policy.

Ändringar och upphörande av vår Tjänst

Burp Empire kan komma att lägga till eller ta bort funktionalitet eller funktioner i sitt normala förfarande av att förbättra, ändra och/eller uppdatera Tjänsten. Vi kan också komma att tillfälligt stänga av eller stoppa vår tjänst med åtminstone trettio (30) dagars förvarning innan den slutgiltiga nedläggningen av vår Tjänst.

Ändringar i Avtalet

Burp Empire kan komma att ändra befintliga villkor i Avtalet och/eller uppdatera dessa villkor med ytterligare villkor som kan gälla för Tjänsten. Burp Empire kommer att meddela om förändringar i Avtalet på Tjänstens hemsida och via din registrerade e-postadress senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Burp Empire har rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Kunden har rätt att säga upp Tjänsten med omedelbar verkan om en ändring eller ett tillägg är av betydelse för Kunden.

Överlåtelse

Kund äger inte rätt att överlåta detta Avtal eller sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan Burp Empires skriftliga medgivande.

Tillämplig lag och tvister

Tvist som inte kan avgöras genom förhandling mellan parterna ska avgöras av allmän domstol i Sverige. Svensk materiell rätt ska tillämpas på Avtalet.

Våra kontaktuppgifter

Burp Empire är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som nämnts ovan. Burp Empires kontaktuppgifter är följande:

Burp Empire AB
Adress: Kåkbrinken 14,
111 27 Stockholm
Org.nr: 556743-2470
Tel: 08-337 448
E-postadress: info@mindburp.se