Terms PRO

Användarvillkor för mindburp PRO

Giltig från: 28 maj 2022

Tack för att du valt mindburp PRO!

Dessa allmänna villkor för mindburp PRO gäller när Burp Empire AB, org. nr. 556743-2470 ("Burp Empire", "vi", "oss" eller "vår") tillhandahåller sin digitala abonnemangstjänst mindburp PRO ("Tjänsten") till dig som privatperson (”Kund”, ”du” eller ”dig”). Kunden ingår ett bindande avtal med Burp Empire som innefattar dessa allmänna villkor (”Avtalet”).
Burp Empire och Kunden benämns härefter gemensamt som "Parterna" och var för sig som "Part".

Observera att detta Avtal avser en betalversion av Tjänsten som är en utökad version av gratisversionen mindburp.

Den aktuella versionen av dessa användarvillkor finns alltid tillgänglig på mindburps webbplats https://support.mindburp.se/sv/terms-pro/.

Användare av Tjänsten

För att vara berättigad att ingå detta Avtal och skapa ett användarkonto hos Burp Empire måste du vara minst 18 år gammal och/eller vara behörig att ingå avtal enligt nationell lag där Tjänsten görs tillgänglig för dig. Vidare måste du vid ingående av detta Avtal och skapande av ett användarkonto förse Burp Empire med korrekt information inklusive kontaktinformation samt en giltig betalningsmetod.

Tjänstens funktioner och driftskompabilitet

Huvudsakliga egenskaper: mindburp PRO är en digital onlinetjänst som tillhandahålls i abonnemangsform till konsument via webben. Via mindburp PRO kan du skapa listor, burps, sätta larm, dela listor med vänner och få påminnelser för att strukturera samt få koll på dina "mindburps".

Språk: Svenska / engelska

Åtkomsttyp: åtkomst via internet.

Uppdateringar: regelbundna uppdateringar som förbättrar stabilitet och funktionen.

Internetanslutning: krävs för användning av Tjänsten.

Spårning: vi behandlar information om din användning av produkten i syfte att vidareutveckla Tjänsten.

Påminnelser: du kan välja att slå på påminnelser via e-post, web push eller "in-app".

Geografisk begränsning: ingen.

Övriga begränsningar: Javascript behöver vara påslaget i din webbläsare för att kunna använda tjänsten

Driftskompabilitet med maskin och programvara: kan användas via PC, Mac, smartphones och surfplattor.

Tekniska skyddsåtgärder: Vi och våra samarbetspartners använder åtkomstskydd, filtrering och kryptering för att säkra ditt innehåll i vår tjänst.

Upplåtelse av rättigheter

All rights relating to the Service, software for the Service and the contents of the Service, including copyright, trademark rights and all other intellectual property rights relating to the development of the Service and its software, compilation of the contents of the Service and individual materials in the Service, are owned by Burp Empire with full right of ownership and free right of disposal. “Content” does not mean content that a Customer uploads and stores in the Service (see "Your content in our service" below).

Som Kund får du en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig licens att använda Tjänsten i privat bruk (”Licens”). Du får inte kopiera, ändra, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av vår Tjänst eller inkluderad mjukvara, ej heller får du dekompilera eller försöka att utvinna källkod ur mjukvara, såvida inte lagstiftningen förbjuder sådana restriktioner, eller att du har vårt skriftliga medgivande.

Kunden accepterar att inte använda Tjänsten och dess innehåll för andra syften än angivna i Avtalet och i synnerhet inte för kommersiella syften utan Burp Empires skriftliga medgivande. Användarkontot är personligt och får ej användas, överlåtas eller delas med en annan person än Kunden.

Burp Empires Tjänst kan komma att visa vissa logotyper, varumärken eller varumärkesmaterial som inte ägs av Burp Empire. För denna typ av innehåll ligger hela ansvaret hos den entitet som gör det tillgängligt.

Ditt innehåll i vår Tjänst

Vår Tjänst tillåter dig att ladda upp, ladda ned och lagra innehåll, inklusive men inte begränsat till information, text, filer eller annat material ("Innehåll"). Du behåller ägarskap till alla immateriella rättigheter som du har i detta Innehåll. När du laddar upp, lagrar, skickar eller mottager Innehåll till eller genom vår Tjänst, ger du Burp Empire och dess samarbetspartners tillstånd att för din räkning lagra, ladda upp och ladda ned detta Innehåll i syftet att tillhandahålla Tjänsten begränsat till dig och din användning av Innehållet. Vi reserverar rätten att när som helst, men utan skyldighet till att, ta bort eller neka till att distribuera vilket Innehåll som helst genom Tjänsten, inklusive ditt Innehåll.

Vid nedgradering till gratisversionen mindburp upphör detta Avtal att gälla och ditt befintliga innehåll och användare flyttas till gratisversionen (se "Nedgradering till den kostnadsfria tjänsten mindburp").

Mjukvara i vår Tjänst

När Tjänsten kräver eller inkluderar nedladdningsbar mjukvara, kan mjukvaran komma att uppdateras automatiskt på din enhet, så snart nya funktioner blir tillgängliga för dig. Vissa plattformar kan låta dig justera dina automatiska uppdateringsinställningar.

API

You have access to your Service's data through the application programming interface ("API"). By using the API, you are automatically obliged to comply with the Agreement.

Underhåll och uppdateringar

Burp Empire har rätt att under avtalstiden helt eller delvis stänga ned Tjänsten för att utföra uppdateringar, underhåll eller annan liknande åtgärd. Burp Empire kommer att i möjligaste mån informera Kund före underhåll och uppdateringar sker.

Användning av vår Tjänst

Du måste följa de policys som finns tillgängliga i Tjänsten. Du får bara använda vår Tjänst I enlighet med detta Avtal och tillämplig lagstiftning. Burp Empire kan komma att undersöka och/eller tillfälligt stänga av eller säga upp vår Tjänst till dig när som helst, om vi finner att din betalning av Tjänsten inte går igenom eller att din användning av vår Tjänst bryter mot villkoren i detta Avtal, tillämplig lagstiftning och/eller våra policys.

Du får inte missbruka och/eller felaktigt använda vår Tjänst, inklusive men ej begränsat till att göra följande saker:

 • använda vår Tjänst vid all form av olagliga syften eller aktiviteter;
 • ladda upp sådant innehåll till Tjänsten som bryter mot tillämplig lagstiftning, inklusive men ej begränsat till, upphovsrätten till skyddad egendom och publicitetslagar;
 • skicka ut oönskade kampanjer eller reklamutskick;
 • uppträda på ett sådant sätt som kan uppfattas som hotfullt eller bedrägligt;
 • entering or manipulating the Service's server system;
 • störa eller förstöra åtkomsten för någon av våra användare, nätverksvärd eller nätverk;
 • missbruka eller skicka in överdriven mängd av förfrågningar via API:et till Tjänsten.

Burp Empire kommer, efter eget gottfinnande, att avgöra vad som är missbruk och/eller felaktigt användande av vår Tjänst.

Uppgradering från den kostnadsfria tjänsten mindburp

Vid uppgradering från den kostnadsfria tjänsten mindburp till mindburp PRO kommer ditt befintliga Innehåll i den kostnadsfria tjänsten och din användare att flyttas till denna Tjänst.

Provperiod

Från tid till annan kan vi erbjuda provperioder av Tjänsten för en viss tid och utan krav på betalning eller till reducerat pris. Burp Empire förbehåller sig rätten att avgöra din rätt till en sådan provperiod och att upphäva eller ändra en provperiod när som helst utan förvarning och utan ansvar, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

För provperioder kan vi att kräva att du lämnar dina betalningsuppgifter för att starta Tjänsten. Genom att uppge sådana uppgifter accepterar du att vi automatiskt börjar debitera dig för den betalda Tjänsten, enligt vald betalintervall från och med den första dagen efter provperiodens upphörande. Därefter debiteras du för Tjänsten i enlighet med vald betalningsintervall i enlighet med detta Avtal (se ”Kostnad och betalning”). 

För provperiod/-er till reducerat pris debiteras en reducerad avgift inledningsvis. När provperioden upphör kommer vi att debitera dig för den betalda Tjänsten, enligt vald betalintervall, utan reducerat pris, i enlighet med detta Avtal från och med provperiodens upphörande (se ”Kostnad och betalning”).

Om du uppgivit betaluppgifter och inte vill betala avgift måste du säga upp Avtalet innan utgången för provperiodens upphörande. För att säga upp en provperiod på Tjänsten - se nedan avsnitt "Avtalstid och uppsägning av Avtal".

Kostnad och betalning

Du kommer att debiteras avgift för tjänsten i enlighet med Prisplan-sidan innan du får tillgång till mindburp PRO. Alla priser på Prisplan-sidan är inklusive moms och eventuella skatter (med undantag för USD där moms och skatter ej är inkluderade).

Avtalet löper tills vidare. För Tjänsten erbjuder vi följande betalningsmetoder i samband med Stripe Inc.: löpande debitering av kreditkort/betalkort.

Genom att ingå detta Avtal godkänner du att Burp Empire genom dess betalningslösningspartners Stripe Inc. löpande debiterar Kunds angivna kreditkort/betalkort vid det i användarkontot angivna debiteringsdatumet. Debitering sker i förskott varje månad eller per år tills Kund säger upp Tjänsten med en (1) månads uppsägningstid eller då debitering inte kan ske. För nya Kunder sker debitering direkt vid tecknandet av detta Avtal, eller om du nyttjar en provperiod där du uppgivit betalningsuppgifter, då provperioden löper ut och du dessförinnan inte sagt upp Avtalet. Vill du ändra uppgifter för kreditkort/betalkort kan du göra detta i efterhand under "Mitt konto".

Om du valt att betala med ett kreditkort, kan Burp Empire och dess tredjepartleverantörer inklusive betallösningspartner komma att söka förhandsgodkännande för att bekräfta att kortet är giltigt och har tillräcklig kredit för att täcka Kunds köp.

Åtkomst till tjänsten

Tjänsten kan tillhandahållas från dagen då detta Avtal ingås eller första dagen då en provperiod inleds, under förutsättning att Kund har:

 1. registrerat ett användarkonto och godkänt dessa villkor,
 2. bekräftat din e-postadress,
 3. fyllt i betaluppgifter för vald betallösning, och
 4. vi emottagit betalinfo och betalfunktioner slagits på.

Nu kan du börja använda ditt konto!
Vid problem med åtkomst, vänligen kontakta Burp Empire genom att skicka ett elektroniskt meddelande till support@mindburp.se.

Avtalstid och uppsägning av Avtal

Detta Avtal gäller från dagen för Avtalets ingående och gäller tills vidare. Kund har rätt att när som helst säga upp Avtalet med en (1) månads uppsägningstid. Vid uppsägning på grund av ändring eller tillägg till Avtalet eller Tjänstens funktionalitet som är av väsentlig betydelse för Kund upphör detta Avtal omgående och återbetalning sker med ett belopp som motsvarar kostnaden för Tjänsten den återstående avtalsperioden. Vid uppsägning av en provperiod kommer tillhandahållandet av Tjänsten och detta Avtal att upphöra omedelbart. Uppsägning av detta Avtal sker via e-post till support@mindburp.se eller direkt av Kunden under ”Mitt konto” i Tjänsten. Här följer anvisningar för uppsägning:

 1. Select ”My Account - PRO” in user menu
 2. Scrolla ned till sektionen ”Prenumeration”
 3. Välj ”Säg upp”

Vid uppsägning av detta Avtal nedgraderas du till mindburps gratistjänst (se "Nedgradering till den kostnadsfria tjänsten mindburp"). 

Burp Empire förbehåller sig rätten att genom skriftlig underrättelse till Kund avsluta Tjänsten genom att avsluta användarkontot och säga upp Avtalet med omedelbar verkan om betalningen av Tjänsten inte går igenom eller om en Kund bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet eller mot författning, myndighetsbeslut, policys eller lämnade instruktioner. I dessa fall sker ingen återbetalning av hittills erlagda kostnader.

Nedgradering till den kostnadsfria tjänsten mindburp

Du har möjlighet att nedgradera till mindburps gratisversion. För att kunna nedgradera måste du säga upp detta Avtal och godkänna villkoren för gratisversionen. Om du sagt upp detta Avtal och godkänt villkoren för gratisversionen kommer ditt befintliga Innehåll och användare att flyttas till gratisversionen vid detta Avtals upphörande.

Ångerrätt

Kund har rätt att frånträda detta Avtal oavsett anledning genom att utöva sin ångerrätt inom fjorton (14) dagar. Ångerfristen börjar att löpa den dag då Kunden godkänner Avtalet. För att utöva ångerrätten måste Kund skicka ett klart och tydligt meddela till Burp Empire via post, e-post eller telefon (se kontaktuppgifter nedan) och uppge att du som Kund har beslutat att frånträda Avtalet. Du kan även använda Konsumentverkets ångerblankett: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

Vid utövande av ångerrätten återbetalas det belopp som Kunden har erlagt/debiterats. För det fall Kund har samtyckt till att Tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när Tjänsten har fullgjorts kommer avdrag att ske för en proportionerlig del av priset för den del av Tjänsten som delvis har utförts innan Kunden utövade ångerrätten. Återbetalning kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Burp Empire underrättades om ditt beslut att rätteligen frånträda Avtalet.

Ansvarsbegränsning

Kund ska ersätta Burp Empire för all skada, inklusive eventuella skadeståndsanspråk, som orsakats genom att Kunden agerat i strid med detta Avtal eller på annat sätt förfarit oaktsamt vid användning av Tjänsten.

Burp Empires sammanlagda ansvar gentemot Kund är, utom i fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, begränsat till den ersättning som Kund erlagt för Tjänsten under de senaste tolv (12) månaderna. Burp Empire ansvarar inte gentemot annan än Kund (såsom exempelvis tredje man).

Burp Empire gives no guarantee that the Service will always work without interruption or will be free from faults. In the event of any defects or interruptions in the Service, Burp Empire must be given the opportunity to rectify those defects or interruptions without any breach of the Agreement being considered to exist. Burp Empire has a right to temporarily suspend the Service in whole or in part, to a reasonable extent, as a result of updates, maintenance or other similar measures.  Burp Empire is also unable to guarantee that, as a Customer, you will achieve your expected or intended objectives by using the Service.

Kund ansvarar själv för all utrustning som krävs för att kunna använda Tjänsten (dator, programvara, telekommunikationssystem m.m.) liksom för de kommunikationskostnader som uppstår vid användning av Tjänsten.

Allt innehåll som laddas ned, laddas upp och/eller på annat sätt erhålls genom användandet av Tjänsten görs på egen risk och efter egen diskretion och du är ensamt ansvarig för all skada på din datorutrustning eller enhet, inklusive men ej begränsat till bärbara datorer, stationära datorer, surfplattor, smarta mobiltelefoner och smartklockor eller annan förlust av data som ett resultat av nedladdandet eller användandet av alla ovan nämnda materiel. 

Integritetsskydd

Burp Empire värnar om sina Kunders integritet. För att kunna tillhandahålla tjänster och applikationen mindburp PRO behandlar Burp Empire dina personuppgifter. Burp Empire behandlar även kontaktinformation i marknadsföringssyfte, för att administrera kundförhållandet och för att tillhandahålla support. Informationen används endast internt och av leverantörer som behandlar personuppgifter för Burp Empire räkning.

Läs vår personuppgiftspolicy för att ta del av hur Burp Empire som personuppgiftsansvarig kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetslagstiftning när du registrerar dig och använder vår Tjänst, dina rättigheter och hur du kan utöva dessa.

För att säkra Kunders betalningar avseende våra tjänster och/eller produkter använder vi oss av en tredje part - Stripe Inc. Stripe är en etablerad leverantör av betalningslösningar som anlitas av tusentals företag globalt. Stripe möjliggör betalningsmetoder såsom exempelvis kreditkortsbetalningar åt företag som Burp Empire AB i utbyte mot produkter och/eller tjänster. Alla transaktioner som sker via Stripe skyddas genom SSL-kryptering (Secure Socket Layer). Stripe är “PCI Service Provider Level 1” vilket innebär att de upprätthåller högsta möjliga säkerhet i sina transaktioner. Alla Kunders kreditkortsdata som lagras hos Stripe är krypterade. Stripe är ett personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifter för att genomföra betalningstransaktioner för Burp Empires räkning. Trots detta kan Stripe behandla vissa personuppgifter för egen räkning såsom självständigt personuppgiftsansvariga för att: i) övervaka, förebygga och upptäcka bedrägliga betalningstransaktioner och annan bedräglig aktivitet, ii) efterlevnad av lagstadgade skyldigheter som Stripe omfattas av såsom aktör i den finansiella sektorn, iii) förbättra och utveckla sina tjänster. Den behandling av personuppgifter som sker där Stripe är självständigt personuppgiftsansvarigt omfattas av Stripes Personuppgiftspolicy och inte vår. Läs gärna mer om hur Stripe hanterar din data som självständigt personuppgiftsansvarig i deras Personuppgiftspolicy https://stripe.com/privacy-center/legal eller kontakta Stripe direkt på info@stripe.com.

Vi använder oss även av Local storage för att hantera inloggning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter med hjälp av Local storage läs vår Cookie & Local storage policy.

Ändringar och upphörande av vår Tjänst

Burp Empire kan komma att lägga till eller ta bort funktionalitet eller funktioner i sitt normala förfarande av att förbättra, ändra och/eller uppdatera Tjänsten. Vi kan också komma att tillfälligt stänga av eller stoppa vår tjänst med åtminstone trettio (30) dagars förvarning innan den slutgiltiga nedläggningen av vår Tjänst.

Ändringar i Avtalet

Burp Empire kan komma att ändra befintliga villkor i Avtalet och/eller uppdatera dessa villkor med ytterligare villkor som kan gälla för Tjänsten. Burp Empire kommer att meddela om förändringar i Avtalet på Tjänstens hemsida och via din registrerade e-postadress senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Burp Empire har rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Kunden har rätt att säga upp Tjänsten med omedelbar verkan om en ändring eller ett tillägg är av väsentlig betydelse för Kunden (se avsnitt "Avtalstid och uppsägning av Avtal" i detta Avtal).

Överlåtelse

The Customer it is not entitled to assign this Agreement or his or her rights and/or obligations under the Agreement without Burp Empire's consent in writing.

Tillämplig lag och tvister

Tvist som inte kan avgöras genom förhandling mellan parterna ska avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol i Sverige. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan klagomål lämnas in online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister (https://ec.europa.eu/consumers/odr). Svensk materiell rätt ska tillämpas på Avtalet.

Kontaktinformation

Burp Empire AB
Adress: Kåkbrinken 14,
111 27 Stockholm
Org.nr: 556743-2470
Tel: 08-337 448
E-postadress: info@mindburp.se