Personuppgiftspolicy

mindburps personuppgiftspolicy

Valid from: 01 February 2023

Denna personuppgiftspolicy syftar till att allmänt beskriva hur Burp Empire AB (”Burp Empire” eller ”vi”) behandlar personuppgifter för dig som besöker www.mindburp.se (”webbplatsen”) och/eller är registrerad användare av appen mindburp som nås via app.mindburp.se (”mindburp”).

Burp Empire förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med dataskyddsförordningen (”GDPR”) och annan tillämplig integritetslagstiftning. Vi är transparenta med hur vi behandlar personuppgifter och det är viktigt för oss att respektera och värna enskildas rätt till integritet.

Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter eller denna personuppgiftspolicy, genom att maila oss på support@mindburp.se Informationen här är generell och i många fall lämnas mer specifik information i ett avtal eller i annat sammanhang, som i sådant fall ska gälla i tillägg till, och i förekommande fall med ändring av, informationen nedan.

Insamling av information

Allmänt

Burp Empire är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till oss via webbplatsen genom att kontakta oss eller då du registrerar dig och använder appen mindburp.

På webbplatsen kan du lämna information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad, företag och skicka ett meddelande där du själv väljer vilken information du vill lämna. Tänk på att inte uppge känsliga personuppgifter.

Vi använder oss även av Local storage för att hantera inloggning och sessioner. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter med hjälp av Local storage läs vår Cookie & Local storagepolicy, här.

För användare av mindburp behandlar vi personuppgifter såsom användarnamn, e-post och valt lösenord samt information du lämnar om dig själv eller andra i appen. Vid prenumeration på betalversionen av mindburp får vi också information om affärstransaktionen och om du väljer att betala med kreditkort, information om din betalning.

Besökare av webbplatsen eller person som tar kontakt med Burp Empire

Ändamål:

Burp Empire behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla en hög servicenivå till dig som kontaktat Burp Empire med frågor, synpunkter eller med anledning av andra eventuella övriga ärenden.

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter sker efter en intresseavvägning där vi anser att Burp Empires intresse att kunna tillhandahålla en hög servicenivå vid korrespondens eller övriga ärenden samt att du som tagit kontakt med Burp Empire ska få ditt ärende hanterat och få sina frågor besvarade väger tyngre än din rätt att inte få dina personuppgifter behandlade.

Tjänster och användare av appen mindburp (företag och privatpersoner)

Ändamål:

För att kunna tillhandahålla tjänster och appen mindburp till användare behandlar Burp Empire personuppgifter tillhörande användare. Burp Empire behandlar även kontaktinformation i marknadsföringssyfte, för att administrera kundförhållandet och för att tillhandahålla support.

Din registrerade e-postadress presenteras för andra användare som du samarbetar med i syfte att öka säkerheten för användare av appen.

Användare har möjlighet att ändra sina inställningar i appen för att kunna få e-post med påminnelser och nyhetsbrev. Utskick av e-post med påminnelser sker i syfte att påminna användaren om viktiga händelser, aktiviteter som kommer att ske och uppdateringar. Nyhetsbrev skickas ut i syfte att tillhandahålla information och nyheter om verksamheten och appen samt i marknadsföringssyfte.

För behandling av personuppgifter tillhöriga användare eller potentiella användare som är privatpersoner är behandlingen nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket användaren är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Vid behandling av personuppgifter tillhöriga en användare där ett företag har ingått avtal avseende mindburp, sker behandlingen då den är nödvändig för ändamål som rör Burp Empires berättigade intresse där vi anser att Burp Empires intresse att få behandla personuppgifterna väger tyngre än användarens rätt att inte få sina personuppgifter behandlade.

För behandlingar som utförs i syfte att tillhandahålla påminnelser och nyhetsbrev till användare samt i marknadsföringssyfte sker behandlingen då den är nödvändig för ändamål som rör Burp Empires berättigade intresse, där vi anser att Burp Empires intresse att få behandla personuppgifterna väger tyngre än användarens rätt att inte få sina personuppgifter behandlade.

Mottagare av dina personuppgifter

Burp Empire kommer inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till annat företag för marknadsföringsändamål. Om leverantörer eller samarbetspartners kommer att behandla dina personuppgifter för Burp Empires räkning, kommer Burp Empire ingå ett avtal med sådana leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa en hög skyddsnivå och korrekt behandling av dina personuppgifter.

Uppgifts- och lagringsminimering

Burp Empire samlar inte in mer uppgifter än vad som är nödvändigt för uppfyllandet av det ändamål för vilket personuppgifterna samlas in. Detta innebär att vi endast kommer att efterfråga personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten.

Burp Empire sparar personuppgifter så länge det behövs med hänsyn till syftet med behandlingen om inte lag kräver att uppgifterna lagras längre. Personuppgifter i ett samarbete, kund- eller leverantörsförhållande sparas inte längre än ett år efter att samarbetet, kund- eller leverantörsförhållandet upphört.

När det gäller e-post sker en kontinuerlig gallring och sådana e-postmeddelanden som inte längre är nödvändiga för Burp Empire verksamhet raderas.

Överföring till tredjeland

Dina personuppgifter kan komma att behandlas utanför EU/EES av vår leverantör vid mejlutskick och sms. I övrigt behandlas dina personuppgifter inom EU/EES.

Burp Empire vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Detta har lämpligen skett genom att leverantören är certifierad enligt Privacy Shield.

Dina rättigheter som registrerad

Burp Empire strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter om dig som Burp Empire behandlar och begära att dina uppgifter rättas eller kompletteras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga.

Under vissa förutsättningar och i enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att (i) begära att dina uppgifter ska raderas, (ii) begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, (iii) invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas för direktmarknadsföring eller analysändamål (inbegripet profilering, i den mån det är kopplat till direktmarknadsföring), och (iv) begära att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan i ett elektroniskt format.

Om du invänder mot en behandling får Burp Empire inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte har en annan rättslig grund än intresseavvägningen eller kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än en registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om din invändning avser behandling som sker för direkt marknadsföring får Burp Empire inte längre behandla uppgifterna för detta ändamål (om vi inte har en annan grund för behandlingen än efter en intresseavvägning).

Rätten att göra invändningar

Om den rättsliga grunden för behandlingen är baserad på en intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig.

Automatiserat beslutsfattande

Vi utför inget automatiserat beslutsfattande (inkluderande profilering) avseende dina personuppgifter.

Om Burp Empire behandlar personuppgifter om dig efter att du lämnat ditt samtycke till sådan behandling äger du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Burp Empire äger då inte rätt att fortsätta behandlingen ifråga (om det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen). Om du vill återkalla ett samtycke ber vi dig kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår av denna policy.

Du har alltid rätt att inge klagomål till relevant tillsynsmyndighet

I Sverige är relevant tillsynsmyndighet Datainspektionen. Dit kan du som registrerad vända dig om du anser att Burp Empire behandlar dina personuppgifter felaktigt eller om du får ett besked från oss som du inte håller med om och som rör behandling av dina personuppgifter. Du hittar mer information på www.datainspektionen.se.

Våra kontaktuppgifter och personuppgiftsansvarig

Burp Empire är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som nämnts ovan. Burp Empires kontaktuppgifter är följande:

Burp Empire AB
Adress: Kåkbrinken 14,
111 27 Stockholm
Org.nr: 556743-2470
Tel: 08-337 448
E-postadress: info@mindburp.se

Uppdatering av denna personuppgiftspolicy

Burp Empire kan av olika skäl behöva uppdatera denna personuppgiftspolicy. Vi uppmuntrar därför alla registrerade att kontinuerligt kontrollera om policyn har blivit uppdaterad genom att du som registrerad kontrollerar vår hemsida där en uppdaterad, från tid till annan, version kommer att finnas. Sker väsentliga förändringar av personuppgiftspolicyn kommer detta att kommuniceras särskilt med dig som vid den tidpunkten är registrerad.

Om du upplever att webbplatsen inte följer sin informationspolicy, kontakta oss